Działania Bieżące

Aktualności: 
 

 

Dobry klimat w Zielonej Górze to efekt naszych działań

20 lutego 2019 r.

 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” jest producentem energii elektrycznej i ciepła sieciowego. Ciepło dla mieszkańców miasta jest wytwarzane w nowoczesnym kogeneracyjnym bloku gazowo-parowym. Produkcja jest realizowana przy efektywnym wykorzystaniu paliwa oraz bardzo niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Umożliwiają to inwestycje w urządzenia wykorzystujące najlepsze dostępne techniki wytwarzania, a także rezygnację ze spalania węgla w EC.
Elektrociepłownia sukcesywnie rozbudowuje sieć ciepłowniczą stwarzając warunki techniczne do ogrzewania nowych obiektów budowanych w mieście. W ten sposób ogranicza się powstawanie emisji ze źródeł lokalnego ogrzewania. Do sieci przyłączane są także budynki z rynku wtórnego. Poprzez likwidację lokalnych kotłowni, znikają jednocześnie źródła emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
W 2018 roku EC Zielona Góra przyłączyła do sieci ciepłowniczej 48 budynków o łącznym zapotrzebowaniu mocy grzewczej 7,6 MW. Z tego 22 obiekty o mocy 1,5 MW zostały pozyskane z rynku wtórnego. W ramach strategii rozwoju rynku ciepła EC realizuje też program rozwoju ciepłej wody użytkowej. Program jest prowadzony w porozumieniu ze spółdzielniami i wspólnotami  mieszkaniowymi, które montują w swoich zasobach instalacje centralnej ciepłej wody, a EC rozbudowuje węzeł cieplny o moduł przygotowania tej wody.  W zeszłym roku wyposażyliśmy 15 budynków mieszkalnych w moduły przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ten sposób umożliwiliśmy likwidację około 500 gazowych podgrzewaczy wody. Dzięki naszym działaniom likwidowane są kotłownie lokalne, co wpływa na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu i wielu innych zanieczyszczeń.
Oprócz wdrażania strategii rozwoju EC sukcesywnie prowadzi działania modernizacyjne systemu ciepłowniczego. Przebudowa polega na wymianie starych ciepłociągów kanałowych na preizolowane, na likwidacji węzłów grupowych, na zamianie kotłowni lokalnych na węzły cieplne.
Duża część zadań rozwojowych i modernizacyjnych została zrealizowana w ramach wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT). Dla obszaru rozwoju sieci ciepłowniczej  została ona opracowana przy współpracy EC z Prezydentem Miasta Zielona Góra. Realizacja Strategii jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko NFOŚiGW.

Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

18 grudnia 2018 r.

 

Michał Woś złożył rezygnację z funkcji Członka Rady nadzorczej EC ZG.

Porozumienie z Miastem - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

6 grudnia 2018 r.

 

Prezes Zarządu EC „Zielona Góra” podpisał z Prezydentem Zielonej Góry i Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Porozumienie w sprawie pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i korzystającym z ciepła sieciowego. Spółka przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej darowiznę w kwocie 70  tys. zł.  Z pomocy EC ZG skorzysta około 150 ubogich rodzin.

Seminarium dla klientów

5 grudnia 2018 r.

 

Elektrociepłownia zorganizowała w Zielonej Górze seminarium z kluczowymi odbiorcami ciepła. W seminarium udział wzięli prezesi spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, prezesi i dyrektorzy zakładów, deweloperzy, projektanci, wykonawcy. Z zaproszenia skorzystał także prezydent Zielonej Góry. Podczas seminarium Dyrektor  Handlu EC ZG przedstawiła  rozwój lokalnego rynku ciepła. Omówiła m.in. projekty rozwojowe w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nowe przyłączenia w latach 2018 – 2021, usługi energetyczne świadczone przez EC ZG. Uczestnikom seminarium zaprezentowano również film o PGE Energia Ciepła S.A.

Ćwiczenia w Elektrociepłowni z udziałem Państwowej Straży Pożarnej

20 listopada 2018 r.

 

Na terenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” odbyły się  ćwiczenia z udziałem Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.   Scenariusz ćwiczeń obejmował symulację dwóch zdarzeń: rozszczelnienie instalacji z kwasem solnym z udziałem poszkodowanego oraz pożaru dachu budynku warsztatowego z ewakuacją osoby z palącego się budynku. Do pierwszego zdarzenia przybyła  Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego. W sumie w ćwiczeniach brało udział dziewięć wozów bojowych.

Dzień otwarty w EC ZG

6 października 2018 r.

 

Elektrociepłownia w dniu 6 października br. zorganizowała Dzień Otwarty. Głównym punktem programu było zwiedzanie obiektów Elektrociepłowni z przewodnikiem (Centrum Zero Wypadków, blok gazowo-parowy, chłodnia wentylatorowa, układ kotłów gazowo – olejowych, układ ciepłowniczy z pompami obiegowymi i wymiennikami). Przed wejściem na teren Elektrociepłowni wystawiono ekspozycję elementów systemu ciepłowniczego m. in.: kompaktowy węzeł cieplny o mocy 26 kW, tablicę poglądową obrazującą działanie instalacji c.o. i c.w. w czterokondygnacyjnym budynku mieszkalnym. W tym roku EC ZG oprócz zwiedzania obiektów produkcyjnych przygotowała kilka dodatkowych atrakcji.  Strażacy z PSP zainstalowali  „zadymiony” namiot, było stanowisko udzielania pierwszej pomocy medycznej.  Dla dzieci przygotowano pokaz mega baniek mydlanych, stanowisko edukacyjne z do¬świadczeniami chemicznymi, malowanie twarzy, wspólne malowanie obrazu. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się gry i zabawy z animatorem. W tym roku Elektrociepłownię odwiedziło 557 osób.

Rozpoczęto sezon grzewczy

1 października 2018 r.

 

Elektrociepłownia rozpoczęła dostarczanie ciepła do swoich odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania.

Nie marznij włącz ogrzewanie

24 września 2018 r.

 

Elektrociepłownia rozpoczęła Kampanie reklamową w Internecie radio i prasie lokalnej  pt. „Nie marznij włącz ogrzewanie”. Celem kampanii jest poinformowanie odbiorców ciepła o możliwości załączenia ogrzewania w dowolnej chwili. ECZG produkuje ciepło przez cały rok, a decyzję o rozpoczęciu ogrzewania obiektu podejmuje zarządca/administrator obiektu. Dodatkowo, kampania ma na celu zwrócenie uwagi użytkowników ciepła sieciowego, że dogrzewanie się piecykami elektrycznymi jest kilkukrotnie droższe od ogrzewania ciepłem sieciowym. Każdy użytkownik ciepła sieciowego może zwrócić się do zarządcy swojego budynku z prośbą o włączenie ogrzewania.

Dzień Energetyka w ECZG

7 września 2018 r.

 

EC ZG zorganizowała Dzień Energetyka. Uroczystość z udziałem pracowników Spółki i zaproszonych gości odbyła się w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus w Zielonej Górze.

Elektrociepłownia na III Pikniku Naukowym Centrum Nauki Keplera

21 lipca 2018 r.

 

ECZG uczestniczyła w III Pikniku Naukowym Centrum Nauki Keplera pod hasłem „Ziemia – zielona wyspa we Wszechświecie”. Na firmowym stoisku  promowane były produkty i usługi świadczone przez Spółkę oraz jej działania proekologiczne. Jedną z atrakcji naszego stoiska było wspólne malowanie obrazów związanej z tematyką ochrony środowiska.

Wypłata dywidendy

10 lipca 2018 r.

 

Spółka wypłaciła akcjonariuszom EC ZG dywidendę (46,00 zł/akcję).

Nowi Prokurenci

21 czerwca 2018 r.

 

Zarząd EC ZG udzielił prokury Małgorzacie Ptak – Bystrzyńskiej oraz Tomaszowi Wosiowi.

Tekst jednolity nowego Statut Spółki zarejestrowany

21 czerwca 2018 r.

 

KRS zarejestrował tekst jednolity Statutu EC ZG.

Nowy Członek Rady Nadzorczej

20 czerwca 2018 r.

 

Zarząd KOGENERACJI S.A. powołał Michała Wosia na Członka Rady Nadzorczej EC ZG.

Audyt Certyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarządzania

13-15 czerwca 2018 r.

 

W EC ZG odbył się audyt Audyt Certyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami PN-EN-ISO 9001:2015, PN-EN-ISO 14001:2015,  PN-N-18001:2004 18001:2007 OHSAS,  przeprowadzony przez audytorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Audyt potwierdził, że wdrożony System funkcjonuje prawidłowo i jest doskonalony.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG

29 maja 2018 r.

 

We Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG, które m.in., przyjęło sprawozdania z działalności Spółki oraz finansowe za 2017 r., dokonało podziału zysku netto za 2017 r., udzieliło absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej działającym w tych organach w roku 2017, przyjęło nowy Statut Spółki, podjęło  uchwały w sprawie wdrożenia i stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz w sprawie wdrożenia i stosowania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Z zysku za 2017 r. będzie wypłacona dywidenda - 46,00 zł/akcję. Dniem wypłaty dywidendy jest 10 lipca 2018 r.

Nowy Regulamin organizacyjny

23 maja 2018 r.

 

Zarząd EC ZG dokonał zmian w Regulaminie organizacyjnym Spółki. 29 maja Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zmiany w tym Regulaminie. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. W związku ze zmianą Regulaminu organizacyjnego dotychczasowy Pion Techniczny został podzielony na dwa Piony – Produkcji oraz Dystrybucji Ciepła. Dyrektorem Pionu Produkcji został Piotr Olejniczak, Dyrektorem Pionu Dystrybucji Ciepła Mariusz Socha.

Wiosenny Koncert

16 maja 2018 r.

 

EC ZG zorganizowała w Filharmonii Zielonogórskiej dla zaproszonych gości oraz  pracowników EC ZG i lokalnego CUW  PGE Energia Ciepła „Wiosenny koncert”, podczas którego nowe władze Spółki  pożegnały prezesa Mariana Babiucha (odszedł na emeryturę 8 maja br.).

Pracownicy wybrali przedstawiciela do Rady Nadzorczej

15 maja 2018 r.

 

Na przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej EC ZG wybrano Jacka Mastalerza.

Planowy remont bloku gazowo – parowego

14 maja 2018 r.

 

Wyłączono blok gazowo – parowy do planowego remontu. 1 czerwca  przeprowadzono testy rezerwowego agregatu prądotwórczego w warunkach wystąpienia w EC ZG blackout’u. Od 2 czerwca prowadzono testy i ruch próbny bloku gazowo – parowego po remoncie. Od 4 czerwca blok pracuje normalnie.

Sezon grzewczy zakończony

7 maja 2018 r.

 

W Zielonej Górze zakończył się sezon grzewczy. Wyłączono ogrzewanie w budynkach największych Spółdzielni Mieszkaniowych.

Nowy Dyrektor Generalny

2 maja 2018 r.

 

Zarząd EC ZG przydzielił zadania i obowiązki Dyrektora Generalnego EC ZG Krzysztofowi Kwietniowi. Wyznaczył też Krzysztofa Kwietnia do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.

Zmiany w składzie Zarządu

1 maja 2018 r.

 

Zarząd KOGENERACJI powierzył od dnia 1 maja 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu EC ZG Krzysztofowi Kwietniowi.
Jednocześnie z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki odwołano Monikę Łabuz-Suwała, a na funkcję Wiceprezesa Zarządu został powołany Andrzej Jedut.

Rezygnacja Prezesa

27 kwietnia 2018 r.

 

Marian Babiuch złożył rezygnację na piśmie z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu EC ZG z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Nowy Członek Rady Nadzorczej

27 kwietnia 2018 r.

 

Zarząd KOGENERACJI S.A. powołał Janusza Lichotę na Członka Rady Nadzorczej EC ZG.

Zasadziliśmy dęby

21 kwietnia 2018 r.

 

Pracownicy Elektrociepłowni „Zielona Góra” oraz członkowie ich rodzin dołączyli do akcji pt. „Lasy pełne energii”, realizowanej od kilku lat przez spółki Grupy Kapitałowej  PGE w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Akcja prowadzona jest   w ramach wolontariatu.
W Zielonej Górze akcja sadzenia lasu prowadzona była w Leśnictwie Przylep we współpracy z Nadleśnictwem Zielona Góra. Pomimo że frekwencja nie była duża, uczestnicy od godz. 9.00 do 12.00 posadzili łącznie 450 dębów. Pogoda i humory dopisały. Poza grupą osób z EC ZG, w tym samym czasie, las sadzili również lubuscy harcerze. W podziękowaniu leśnicy  zorganizowali dla wszystkich uczestników akcji ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek.

Odwołane prokury

19 kwietnia 2018 r.

 

Zarząd EC ZG odwołał prokury samoistne Mirosławowi Badurkowi oraz Piotrowi Olejniczakowi.

Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

30 marca 2018 r.

 

Wojciech Heydel złożył rezygnację nas piśmie z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej EC ZG.

Nowy Członek Zarządu

16 marca 2018 r.

 

Zarząd KOGENERACJI S.A. powołał Krzysztofa Kwietnia w skład Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej

1 marca 2018 r.

 

Zarząd KOGENERACJI powołał 26 lutego 2018 r. Adama Lewandowskiego na Członka Rady Nadzorczej EC ZG, a 1 marca zawiadomił Spółkę o wyznaczeniu Adama Lewandowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej EC ZG.

Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

28 lutego 2018 r.

 

Jacek Piekacz złożył rezygnację nas piśmie z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej EC ZG.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

29 stycznia 2018 r.

 

Laurent Guillermin złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej EC ZG.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

24 stycznia 2018 r.

 

Katarzyna Majchrzak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu EC ZG z dniem 31 stycznia 2018 r.

Przekazanie „czeku”

19 stycznia 2018 r.

 

Podczas uroczystości w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze  z udziałem lokalnych mediów członkowie Zarządu EC ZG Marian Babiuch i Monika Łabuz-Suwała przekazali Prezydentowi Zielonej Góry Januszowi Kubickiemu symboliczny czek  na kwotę 70 tys. zł w ramach pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, korzystającym z ciepła sieciowego (zgodnie z  podpisanym 29 grudnia 2017 r. Porozumieniem).

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

8 stycznia 2018 r.

 

Maciej Korniluk  złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej EC ZG.


Działania Bieżące - Archiwum 2017