Działania bieżące

15 grudnia 2010 r.,
w związku z modernizacją bloku węglowego, i trwałym wyłączeniem z użytkowania kotła  wodnego KW-3, na wniosek EC ZG, prezes URE zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła przez Spółkę. W nowej koncesji określono moc cieplną zainstalowaną EC ZG na poziomie 296,401 MW,

25 listopada 2010 r.,
w Warszawie, podczas uroczystej gali na zakończenie konferencji Energetykon 2010, prezesowi EC ZG Marianowi Babiuchowi wręczono Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2010 za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki,

24 listopada 2010 r.,                                                                                                                    
w Warszawie, członkowie Zarządu EC ZG podpisali z wiceprezesem EDF Polska Florianem Debionne
dokumenty związanych z wdrożeniem Programu Centrum Usług Wspólnych EDF Polska. Elektrociepłownia  przystąpi do CUW od 1 stycznia 2011 r.

9 listopada 2010 r.,
EC ZG wraz z Zielonogórskim Oddziałem PGNiG i spółką Diament ufundowały sztandar dla miasta. Prezesi firm przekazali sztandar przewodniczącemu Rady Miejskiej i prezydentowi Zielonej Góry podczas uroczystej sesji Rady w Ratuszu,

5 listopada 2010 r.,
w Muzeum Miejskim we Wrocławiu odbyło się uroczyste przekazanie na rzecz Muzeum obrazu z portretem królowej Marii Leszczyńskiej zakupionego przez KOGENERACJĘ i EC ZG,

11 października 2010 r.,                                                                                                                 
przedstawiciele EC ZG podpisali z Prezydentem Zielonej Góry porozumienie w sprawie pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Spółka przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej darowiznę w kwocie 80 tys. zł,

30 września 2010 r.,                                                                                                                       
w Nałęczowie odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy Pracowników Elektrowni i Elektrociepłowni. Drużynowo EC ZG zajęła III miejsce. W klasyfikacji indywidualnej pracownicy EC ZG zajęli 7, 9 i 15 miejsce. Indywidualnie i drużynowo triumfowała Elektrownia Bełchatów.

28 września 2010 r.,
NFOŚiGW zaakceptował pod względem formalnym wniosek EC ZG o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze,
 
20 września 2010 r.,
EC „Zielona Góra” zajęła II miejsce w grupie firm dużych w drugiej edycji konkursu Lubuski Lider Biznesu organizowanego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo –Handlową z Gorzowa Wlkp. oraz Gazetę Lubuską,
 
Od 12 do 13 sierpnia 2010 r.,
przeprowadzono testy poremontowe bloku gazowo – parowego- z wynikiem pozytywnym. 20 sierpnia, załączono BGP do komercyjnej eksploatacji.

11 sierpnia 2010 r.,
Klub Honorowych dawców Krwi przy EC ZG zorganizował zbiórkę  rzeczy (woda, żywność, środki czystości, odzież, itd.) dla mieszkańców Bogatyni dotkniętych katastrofalną powodzią. Elektrociepłownia dostarczyła wodę i zorganizowała transport tych rzeczy do Bogatyni.

30 lipca 2010 r.,
w związku z prowadzoną modernizacją bloku węglowego (budżet projektu wynosi 56,9 mln zł), EC ZG zawarła z NFOŚiGW umowę dotacji na kwotę 15,4 mln zł. Środki na dotację pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i są udostępnione w ramach Programu Operacyjnego IX Infrastruktura i Środowisko - Priorytet IV "Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska" - Działanie nr 4.3. - "Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)". Kwota dotacji będzie wypłacona do 30 września 2012 r. w dwóch transzach. Raport dotyczący uzyskania efektu ekologicznego w okresie rocznej eksploatacji kotłów (od stycznia do grudnia 2013 r.) ma być przekazany do końca marca 2014 r.

14-15 lipca 2010 r.,
w EC ZG odbył się audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania EC ZG przeprowadzony przez audytorów z Polskiego Centrum Badań i Ceryfikacji. Wstępne oceny audytorów potwierdziły, że ZSZ funkcjonuje prawidłowo i jest doskonalony.
 
14 lipca 2010 r.,
odbyła się II tura wyborów członków Rady Pracowników EC ZG. Mandaty członków Rady uzyskali: Edyta Kowalewska, Lucyna Mikucka, Jarosław Piszczyk, Ewa Serdiukow, Józef Woźniak.
 
1 lipca 2010 r.,
wyłączono z ruchu blok gazowo - parowy do remontu kapitalnego turbozespołu gazowego oraz remontu średniego turbozespołu parowego. Postój remontowy BGP planowany jest do 16 sierpnia.
 
23 czerwca 2010 r.,
w EC ZG odbyły się zakładowe eliminacje do Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy organizowanego przez Towarzystwo Gospodarczego Polskie Elektrownie. Zwycięzcą został Jerzy Ratajczak z Wydziału Elektrycznego i AKPiA.
 
21 czerwca 2010 r.,
odbyły się ćwiczenia z udziałem jednostek bojowych Państwowej Straży Pożarnej w celu sprawdzenie przygotowania załogi EC ZG na wypadek pożaru w budynku Bloku Węglowego. Oceniano zachowanie się pracowników w czasie zarządzonej ewakuacji, sprawdzono poprawność działań ratowniczych związanych z ewakuacją poszkodowanego na noszach, oraz praktyczne ćwiczenie z reanimacji na fantomie. Oceny strażaków są pozytywne.
 
28 maja 2010 r.,
w siedzibie KOGENERACJI we Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG. ZWZ przyjęło sprawozdania za 2009 r., udzieliło absolutorium członkom organów Spółki. Zgromadzenie przyjęło wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto.
 
15 maja 2010 r.
EC ZG otrzymała tytuł "Honorowego Mecenasa Muzeum Ziemi Lubuskiej".
 
12-13 maja 2010 r.,
Dyrekcje Handlowe EC ZG i KOGENERACJI zorganizowały w Dychowie wspólne seminarium, którego celem jest uzyskanie efektu synergii w działaniach marketingowych, w szczególności w zakresie oferty produktowej, programów marketingowych, oceny opłacalności inwestycji na rynku ciepła, baz klientów i projektów.
 
24 kwietnia 2010 r.,
zorganizowano "Dzień otwarty EC ZG". W godz.10 - 17 obiekty Elektrociepłowni zwiedziło 540 osób.


 26 marca 2010 r.,
postanowiono uruchomić z dniem 1 kwietnia br. III edycję konkursu BHP "Pracuj bezpiecznie". Przyjęto nowy regulamin konkursu.
 

5 marca 2010 r.,
w zielonogórskiej Palmiarni, w obecności przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych regionu i miasta, przedsiębiorców, prezesów spółdzielni mieszkaniowych - największych odbiorców ciepła, członkowie Zarządu EC ZG podpisali z przedstawicielami konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA i Comax Sp. z o.o. w Katowicach kontrakt na projekt, budowę, dostawę urządzeń i wyposażenia, montaż na miejscu budowy, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji układu kotłów olejowo - gazowych w formule realizacji "pod klucz, z terminem oddania do eksploatacji na 30 czerwca 2012 r. Cena kontraktu wynosi brutto 54 830 440 zł.
 

22 lutego 2010 r.,
w siedzibie EC ZG odbyło się spotkanie prezesa Mariana Babiucha ze zwycięzcami konkursu fotograficznego FOTO DAY w Elektrociepłowni. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody ufundowane przez Spółkę.
 

29 stycznia 2010 r.
w związku z rezygnacją Michaela Kowalika z członkostwa w Radzie Nadzorczej EC ZG, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG powołało Haralda Minknera, na członka Rady.
 

22 stycznia 2010 r.,
w ramach konkursu "FOTO DAY w EC ZG" organizowanego przez portal zielonogórzan MM Zielona Góra i Gazetę Lubuską, umożliwiono 60 fotografikom wykonanie zdjęć elementów obiektów produkcyjnych Spółki.
 

15 stycznia 2010 r.,
Zarząd postanowił podjąć działania dotyczące rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej w kierunku nowych osiedli Mazurskiego i Warmińskiego.
 

8 stycznia 2010 r.,
Zarząd dokonał wyboru firmy Energopomiar Gliwice na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie kotłów olejowo - gazowych.
 

23 grudnia 2009 r.,
Zarząd zaakceptował wniosek Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty i postanowił wybrać na realizatora inwestycji pod nazwą " Budowa kotłów olejowo - gazowych w EC Zielona Góra" konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Comax sp. z o.o. Katowice.
 

21 grudnia 2009 r.,
Michael Kowalik zrezygnował z dniem 31 grudnia 2009 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej EC ZG.
 

17 i 18 grudnia 2009 r.,
odbyły się spotkanie wigilijne Dyrekcji, kierownictwa i przedstawicieli organizacji związkowych EC ZG z emerytami, rencistami oraz z pracownikami Spółki.
 

3 grudnia 2009 r.,
EC ZG była organizatorem Seminarium BHP spółek Grupy EDF w Polsce, które odbyło się w Zielonej Górze. Przybyło około 50 gości. Po zakończeniu seminarium goście zwiedzili blok gazowo - parowy.
 

20 listopada 2009 r.,
powołano Radę Etyki EC ZG.
 

18 listopada 2009 r.,
EC ZG otrzymała w konkursie Laur Białego Tygrysa Energia 2009, organizowanego przez Agencję Promocji Energii, nagrodę za kompleksową modernizację organizacyjno- technologiczną systemu ciepłowniczego Zielonej Góry (od źródła do odbiorcy).
 

6 listopada 2009 r.,
w Gorzowie Wlkp. odbyło się podsumowanie XVI edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" organizowanego przez Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze. W konkursie tym EC ZG zajęła drugie miejsce wśród dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 osób.
 

26 października 2009 r.,
w zielonogórskim Ratuszu członkowie Zarządu EC ZG podpisali z Prezydentem Zielonej Góry porozumienie w sprawie pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. EC ZG przekazało w formie darowizny 80 tys. zł. Pomoc finansowa dotyczy opłat za ogrzewanie mieszkań i korzystanie z ciepłej wody z miejskiego systemu ciepłowniczego. Mieszkańcy uzyskają pomoc poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 

8 października 2009 r.,
w siedzibie EC ZG odbył się zakładowy konkurs wiedzy o BHP. Zwycięzcą został Jerzy Ratajczak (TE). 22 października, w Międzyzdrojach, odbył się XII Konkurs Wiedzy o BHP pracowników Elektrowni i Elektrociepłowni. Reprezentanci EC ZG zajęli miejsca poza pierwszą dziesiątką, a drużynowo VII miejsce.
 

30 września 2009 r.,
EC ZG sprzedała wszystkie posiadane udziały spółki "ECeAuto".
 

11 września 2009 r.,
EC ZG zajęła 4 miejsce w kategorii duże firmy w I edycji konkursu "Lubuski Lider Biznesu" organizowanego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo - Handlową w Gorzowie Wlkp. oraz Media Regionalne Zielona Góra.
 

8 września 2009 r.,
EC ZG została regionalnym laureatem konkursu "Firma dobrze widziana" organizowanego przez Business Centre Club, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Związków Zawodowych oraz tygodnik Newsweek.
 

28 - 30 lipca 2009 r.,
odbył się audyt certyfikujący Zintegrowany System Zarządzania wraz z Certyfikacją Zintegrowanego Systemu Jakości w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009, przeprowadzony przez audytorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). Wyniki audytu były pozytywne. W sierpniu Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemu Zarządzania PCBC SA przyznał EC ZG Certyfikaty na zgodność z normą PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 oraz OHSAS 18001 w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłu i dystrybucji ciepła.
 

Rezygnacja członka Zarządu
10 lipca 2009 r., Pan Christian Berger złożył rezygnacje z pełnienia funkcji członka Zarządu EC ZG.
 

Przegląd bloku gazowo- parowego
30 czerwca, wyłączono blok gazowo - parowy do planowego przeglądu turbozespołu gazowego, kotła odzyskowego, turbiny parowej oraz urządzeń towarzyszących. Postój potrwa do 27 lipca. Próby ruchowe zaplanowano od 3 do 7 sierpnia. W czasie postoju BGP pracuje blok węglowy ( kocioł parowy oraz turbozespół parowy).
 

Ćwiczenia na piatkę
26 czerwca, w ECZG odbyły się ćwiczenia w zakresie ewakuacji osób z płonącego budynku administracyjnego z udziałem przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. Działania ratowniczo - ewakuacyjne przebiegły sprawnie.
 

Zagrożenie grypą A/H1N1
15 czerwca 2009 r., w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia 6 poziomu zagrożenia grypą A/H1N1, Zarząd powołał Zespół ds. pandemii grypy, którego zadaniem jest przygotowanie instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia tej grypy.
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC
9 czerwca 2009 r., w siedzibie KOGENERACJI SA odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC Zielona Góra", które zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdanie finansowe za 2008 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. za 2008 r., dokonało podziału zysku za 2008 r., zatwierdziło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2008 r., udzieliło absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. oraz powołało Radę Nadzorczą Elektrociepłowni "Zielona Góra" na VII kadencję.
 

Ogłoszenie
4 czerwca 2009 r., w Dzienniku Komisji Europejskiej ukazało się ogłoszenie Elektrociepłowni o przetargu publicznym w sprawie wyboru wykonawcy na budowę kotłów olejowo - gazowych w EC ZG. Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, dostaw, montażu, rozruchu i uruchomienia nowych kotłów oraz instalacji towarzyszących.
 

Wybory członków Rady Nadzorczej.
21 maja 2009 r., w EC ZG zakończyły się wybory członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Najwięcej głosów uzyskali Mariusz Guz oraz Henryk Peitler (obecny sekretarz Rady).
 

Tytuł dla EC ZG
14 maja 2009 r., EC "Zielona Góra" została uhonorowana tytułem: "SOLIDNY PRACODAWCA ZIEMI LUBUSKIEJ 2008". Projekt "Solidny Pracodawca Roku" jest prowadzony przez Grupę Media Partner z Katowic pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz patronatem Konfederacji Pracodawców Polskich.
 

Modernizacja części węglowej
11 maja 2009 r., Zarząd podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego modernizacji części węglowej EC ZG polegającego na budowie kotłów olejowo - gazowych w miejsce kotłów węglowych. Powołano Komisję Przetargową do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy modernizacji części węglowej EC ZG. Wybór wykonawcy, zgodnie z Prawem zamówień publicznych (PZP), prowadzony będzie w trybie "negocjacji z ogłoszeniem".
 

EC ZG przekazuje darowiznę
22 kwietnia 2009 r., w siedzibie EC ZG odbyła się uroczystość wręczenia "czeków" przedstawicielom instytucji charytatywnych - Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" oraz Ośrodkowi Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Łącznie przekazano darowizny na kwotę 13 275 zł. Środki wypracowano w ramach konkursu BHP "Pracuj bezpiecznie".
 

EC ZG przystępuje do Konsorcjum ds. Rejestracji Ubocznych Produktów Spalania
20 kwietnia 2009 r., podjęto decyzję w sprawie przystąpienia do Konsorcjum ds. Rejestracji Ubocznych Produktów Spalania w celu przygotowania dokumentacji rejestracyjnej oraz rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów wytwarzanych w EC ZG, w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła, ubocznych produktów spalania: żużla i popiołów.
 

Połączenie EC ZG i ZEC
1 kwietnia 2009 r., Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował połączenie Zielonogórskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z EC "Zielona Góra". Połączenie nastąpiło na podstawie art.492 § 1pkt.1 ksh w drodze przeniesienia całego majątku ZEC na EC ZG w zamian za akcje utworzone w podwyższonym kapitale Spółki przejmującej, zgodnie z uchwałami NWZ EC ZG i NZW ZEC z 20 lutego 2009 r. Postanowienie Sądu stało się prawomocne 9 kwietnia 2009 r. W związku z połączeniem spółek kapitał zakładowy EC ZG wzrósł o 653 250 zł i wynosi 13 853 150 zł. W związku z podniesieniem kapitału zakładowego wyemitowano 26 130 akcji imiennych, zwykłych serii "D", o wartości nominalnej 25 zł, które objęła KOGENERACJA SA (17 978 sztuk) oraz Gmina Zielona Góra o Statusie Miejskim (8 152 sztuk).
 

Uruchomienie Projektu "Efektywność Energetyczna"
24 marca 2009 r. podpisano porozumienie z KOGENERACJĄ SA w sprawie współpracy przy Projekcie "Efektywność Energetyczna".
 

EC ZG dostarczy ciepło do basenów
9 marca, Zarząd EC ZG wraz z Prezydentem Zielonej Góry uczestniczyli przy podpisaniu umowy pomiędzy ZEC i MOSiR o przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budowanego Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze (kompleks basenów i hala sportowa).
 

Konkurs BHP "Pracuj bezpiecznie"
1 kwietnia 2009 r. uruchomiono kolejną edycję Konkursu z udziałem pracowników Spółki. (poprzednia edycja zakończyła się 31 stycznia 2009 r.). Przyjęto nowy Regulamin Konkursu.
 

Zgromadzenia spółek za połączeniem
20 lutego, w siedzibie EC ZG odbyły się NZW ZEC oraz NWZ EC ZG, które podjęły uchwały w sprawie połączenia się spółek. NWZ EC ZG zatwierdziło jednolity tekst Statutu Spółki.
 

Spółka Polimex - Energo zmienia nazwę na "ECeRemont".
Zarząd EC ZG zaakceptował wniosek Zarządu Polimex - Energo w sprawie zmiany nazwy spółki na "ECeRemont". 12 lutego 2009 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował zmiany w KRS dotyczące nazwy i siedziby Spółki. Obecnie spółka nosi nazwę "ECeRemont" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.
 

Zmiana Regulaminu organizacyjnego
4 lutego 2009 r., w związku z planowanym połączeniem EC ZG i ZEC Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego EC ZG. Powołano nowe stanowiska, przyjęto nowy schemat organizacyjny.
 

EC ZG wdraża ISO 9001
2 lutego 2009 r., przedstawiono wnioski z audytu wstępnego i założenia do wdrożenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Zarząd przyjął wstępnie mapę procesów wraz z wykazem strategicznych i operacyjnych liderów dla ustanowionych procesów.
 

ECeRemont zmienia nazwę na "ECeAuto"
27 stycznia 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ECeRemont postanowiło zmienić nazwę spółki na "ECeAuto" oraz zakres jej działalności.
 

Zarząd przyjmuje Zintegrowaną Politykę Jakości, Środowiska i BHP
5 stycznia 2009 r., w związku z wymaganiami wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2008 integrowanego z funkcjonującym Systemem Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy, Zarząd EC ZG przyjął Zintegrowaną Politykę Jakości, Środowiska i BHP Elektrociepłowni "Zielona Góra". Nowa polityka uwzględnia prowadzenie działalności związanej z dystrybucją ciepła oraz wymagania Grupy EDF w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju.


Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE