Konkurs na Wiceprezesa Zarządu

RADA NADZORCZA

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

 

działając na podstawie uchwały nr 30/2020 z dnia 18.10.2020 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. (dalej „Spółka”).

1.                   Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powinna być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)      posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;

2)      posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

3)      posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

4)      spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, a w szczególności:

a)      spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „Kodeks spółek handlowych”) w szczególności posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;

b)      nie mają do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

c)       nie mają do kandydata zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

2.                   Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)      pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2)      wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

3)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

4)      pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

5)      jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3.                   Dodatkowym atutem kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu będzie:

1)      Doświadczenie zawodowe w zakresie analizy finansowej projektów inwestycyjnych;

2)      Doświadczenie w branży energetycznej w szczególności w ramach dużej grupy kapitałowej;

4.                   Każdy kandydat składa zgłoszenie, które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1)      list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

2)      dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;

3)      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata;

4)      oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki określonych w Statucie Spółki, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;

5)      poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" lub zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład zarządu Spółki, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5.                   Ww. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

6.                   Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 103, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 26 października 2020 r. o godz. 14.00. Przyjmujący zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. 
Sekretariat Zarządu       
ul. Zjednoczenia 103     
65-120 Zielona Góra


(o dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.”.

7.                   Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

8.                   Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się ogłoszenia do 26 października 2020 w Zielonej Górze przy ulicy Zjednoczenia 103, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00. Kandydatom udostępnione zostaną:

1)             aktualny odpis Spółki z KRS;

2)             Statut Spółki;

3)             Sprawozdanie finansowe Spółki za lata 2017, 2018, 2019;

4)             struktura organizacyjna Spółki i schemat grupy kapitałowej.

9.                   Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ulicy Zjednoczenia 103, w dniu 26 października 2020 r.

10.               Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w pkt 6 powyżej, lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

11.               Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie 27-28 października 2020 r. w Warszawie lub w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, dopuszczalna jest również forma rozmowy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Skype). O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

12.               Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

13.               W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci oceniani będą w następujących zakresach:

1)             wiedza o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;

2)             znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3)             znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;

4)             doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

14.               Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

15.               Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

16.               Administratorem danych osobowych jest Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (65-120), przy ul. Zjednoczenia 103 Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne. Pełna treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO została wskazana, we wzorze oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

17.                   Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

 

Załączniki:

  1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki określonych w Umowie Spółki.
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE