Działalność proekologiczna

DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.

Działamy w trosce o środowisko

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. prowadzi procesy produkcyjne kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju z pełną odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego. Wytwarza energię elektryczną i ciepło dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i efektywnych technologii, do których należy wysokosprawna kogeneracja (produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu). Wytworzone ciepło, w postaci gorącej wody jest wprowadzane do sieci ciepłowniczej, której EC ZG jest właścicielem i dostarczane do odbiorców na terenie miasta. Wyprodukowana energia elektryczna jest wprowadzana linią energetyczną wysokiego napięcia do Krajowego Systemu Energetycznego (KSE) poprzez Stację Energetyczną Leśniów oraz bezpośrednio do lokalnych odbiorców.

Strategię proekologiczną realizujemy m.in. poprzez:

1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji

Kogeneracja charakteryzuje się dużo wyższą efektywnością niż oddzielne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Zawarta w paliwie energia chemiczna jest przewarzana w elektrociepłowni na ciepło i energię elektryczną z dużo wyższą sprawnością niż w przypadku oddzielnej produkcji obu produktów w elektrowni i ciepłowni. W efekcie mniejszego zużycia paliwa i wody, kogeneracja okazuje się technologią bardziej przyjazną środowisku i charakteryzuje niższą emisją zanieczyszczeń.

2. Wykorzystywanie do produkcji energii niskoemisyjnych paliw

W Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. do produkcji energii elektrycznej i ciepła wykorzystywane są niskoemisyjne paliwa – gaz ziemny lub/i olej opałowy lekki.

3. Stosowanie nowoczesnych technologii produkcji

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. stosuje nowoczesne technologie produkcji energii elektrycznej i ciepła: na bloku gazowo – parowym i kotłach gazowo – olejowych, które spełniają wysokie standardy środowiskowe. Zmiana technologii wytwarzania, polegająca na rezygnacji ze spalania węgla, spowodowała znaczący spadek wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawę jakości powietrza w Zielonej Górze.

Spółka wdraża także szereg działań technicznych i technologicznych prowadzących do poprawy efektywności energetycznej poprzez m.in. automatyzację procesów technologicznych, optymalizację procesów spalania i eliminację strat eksploatacyjnych.

4. Stosowanie technologii  rur preizolowanych przy wymianie rurociągów ciepłowniczych

Sukcesywnie prowadzone są prace modernizacyjne istniejącej sieci ciepłowniczej polegające na wymianie ciepłociągów kanałowych na nowoczesne preizolowane. Dzięki temu zmniejsza się ilość awarii i zwiększa efektywność pracy sieci poprzez ograniczenie strat ciepła i ubytków wody.  Poprawie ulega również sprawność pracy źródła w kogeneracji.

5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta

Elektrociepłownia dąży do rozbudowy systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze.  Do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączani są nowi odbiorcy i likwidowane lokalne kotłownie.  Rozbudowa sieci ciepłowniczej ma wpływ na jakość powietrza na terenie miasta. Dostawa ciepła grzewczego i ciepłej wody użytkowej do budynków skutkuje ograniczeniem tzw. emisji niskiej, dzięki czemu  zwiększa się komfort życia i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Zielonej Góry w wyniku poprawy jakości powietrza.


SPEŁNIANIE  DOPUSZCZALNYCH  STANDARDÓW  EMISJI SPALIN
 
 

STAN FORMALNO-PRAWNY ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA" S.A. W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 

  • Pozwolenie Zintegrowane z dnia 3 marca 2021 r., wydane przez Marszałka Województwa Lubuskiego.
  • Decyzja z dnia 22 listopada 2016 r., wydana przez Marszałka Województwa Lubuskiego na udział we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  • Pozwolenie wodnoprawne z dnia 4 stycznia 2019 r. na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych, wytwarzanych przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A. do urządzeń kanalizacyjnych, wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  • Pozwolenie wodnoprawne z dnia 18 sierpnia 2017 r., na pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Krzeczków”, wydane przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie,
  • Zgłoszenie z dnia 9 maja 2017 r., instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne dla  linii elektroenergetycznej  220 kV  łączącej pole  rozdzielcze na terenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. ze  Stacją Zasilania 220 kV w Leśniowie i dla pola rozdzielczego w Elektrociepłowni.
     

Spółka wywiązuje się z obowiązku składania sprawozdań do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń tzw. PRTR (Polution Release and Transfer Register) oraz do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

WDROŻONE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Wdrażanie najwyższych standardów ochrony środowiska i poprawa jego stanu w najbliższym otoczeniu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. znajdują potwierdzenie w funkcjonującym Zintegrowanym Systemie Zarządzania w oparciu o normy PN–EN ISO 14001, PN-EN ISO 9001 oraz normie PN-ISO 45001.

WYRÓŻNIENIA

Świadectwo Czystszej Produkcji

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. od lat jest wyróżniana przez  Kapitułę Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości za realizowaną działalność proekologiczną z zakresu zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i nadmiernemu zużywaniu zasobów jak również za prowadzoną działalność pro społeczną.

Elektrociepłownia cyklicznie otrzymuje Świadectwo Czystszej Produkcji i jest wpisana jako laureat do Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. utrzymuje i doskonali wdrożony System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który funkcjonuje w oparciu o wymagania norm:
 

  • PN-EN ISO 9001      Systemy zarzadzania jakością,
  • PN-EN ISO 14001    Systemy Zarządzania Środowiskowego,
  • PN-ISO 45001          Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.


 

Świadectwo Czystej Produkcji
Wpis ECZG do Polskiego Rejestru Czystej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE