Działalność proekologiczna

DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.

Działamy w trosce o środowisko

 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. prowadzi procesy produkcyjne kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju z dużą odpowiedzialnością za środowisko naturalne. Wytwarza energię elektryczną i ciepło dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i efektywnych technologii, do których należy wysokosprawna kogeneracja (produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu). Wytworzone ciepło, w postaci gorącej wody jest wprowadzane do sieci ciepłowniczej, której EC ZG jest właścicielem i dostarczane do odbiorców na terenie miasta.

 

Strategię proekologiczną realizujemy min. poprzez:


1. Produkowanie energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji

Kogeneracja charakteryzuje się dużo wyższą efektywnością niż oddzielne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Zawarta w paliwie energia chemiczna w elektrociepłowni jest przewarzana na ciepło i energię elektryczną z dużo wyższą sprawnością niż w przypadku oddzielnej produkcji obu produktów w elektrowni i ciepłowni. W efekcie mniejszego zużycia paliwa i wody kogeneracja jest technologią bardziej przyjazną środowisku i charakteryzuje się niższą emisją zanieczyszczeń.
 

2. Wykorzystywanie do produkcji energii niskoemisyjnych paliw

W Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. do produkcji energii elektrycznej i ciepła wykorzystywane są niskoemisyjne paliwa – gaz ziemny lub olej opałowy lekki.
 

3. Stosowanie nowoczesnych technologii produkcji

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. stosuje nowoczesne technologie produkcji energii elektrycznej i ciepła: na bloku gazowo – parowym i kotłach gazowo – olejowych, które spełniają wysokie standardy środowiskowe. Zmiana technologii wytwarzania, polegająca na rezygnacji ze spalania węgla, spowodowała znaczący spadek wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jest to wkład firmy w poprawę jakości powietrza w Zielonej Górze.
 

Spółka wdraża także szereg działań technicznych i technologicznych prowadzących do poprawy efektywności energetycznej poprzez m.in. automatyzację procesów technologicznych, optymalizację procesów spalania i eliminację strat eksploatacyjnych.
 

4. Stosowanie technologii  rur preizolowanych przy wymianie rurociągów ciepłowniczych

Sukcesywnie prowadzone są prace modernizacyjne istniejącej sieci ciepłowniczej polegające na wymianie ciepłociągów kanałowych na nowoczesne preizolowane. Dzięki temu zmniejsza się ilość awarii i zwiększa efektywność pracy sieci poprzez ograniczenie strat ciepła i ubytków wody.  Poprawie ulega również sprawność pracy źródła w kogeneracji.
 

 

5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta

Elektrociepłownia dąży do rozbudowy systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze.  Do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączani są nowi odbiorcy i likwidowane są lokalne kotłownie.  Rozbudowa sieci ciepłowniczej ma ogromny wpływ na jakość powietrza na terenie miasta. Dostawa ciepła i ciepłej wody użytkowej do budynków skutkuje ograniczeniem emisji niskiej, dzięki czemu  zwiększa się komfort życia i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Zielonej Góry w wyniku poprawy jakości powietrza.
 

 

SPEŁNIANIE  DOPUSZCZALNYCH  STANDARDÓW  EMISJI SPALIN 
 

STAN FORMALNO-PRAWNY ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA" S.A. W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

  • Pozwolenie Zintegrowane z dnia 6 lutego 2012 r. wydane przez Marszałka Województwa Lubuskiego.
  • Decyzja z dnia 31 maja 2012 r. na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przesyłu, dystrybucji oraz produkcji ciepła w lokalnych kotłowniach (gazowych) na terenie miasta i gminy Zielona Góra z uwzględnieniem zezwolenia na transport odpadów wydana przez Marszałka Województwa Lubuskiego.
  • Decyzja z dnia 22 listopada 2016 r. wydana przez Marszałka Województwa Lubuskiego na udział we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  • Pozwolenie wodnoprawne z dnia 14 stycznia 2019 r. na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych, wytwarzanych przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A. do urządzeń kanalizacyjnych, wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  • Pozwolenie wodnoprawne z dnia 18 sierpnia 2017 r. na pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego na terenie OW „Krzeczków” wydane przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie,
  • Zgłoszenie z dnia 9 maja 2017 r. instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne dla  linii elektroenergetycznej  220 kV  łączącej pole  rozdzielcze na terenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. ze  Stacją Zasilania 220 kV w Leśniowie i dla pola rozdzielczego w Elektrociepłowni.

 

Spółka wywiązuje się z obowiązku składania sprawozdań do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń tzw. PRTR (Polution Release and Transfer Register) oraz do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w Krajowym Ośrodku Bilansowania  i Zarządzania Emisjami.

 

CERTYFIKOWANE  SYSTEMY  ZARZĄDZANIA

Wdrażanie najwyższych standardów ochrony środowiska i poprawa jego stanu w najbliższym otoczeniu  Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. znajduje swoje potwierdzenie w funkcjonującym certyfikowanym Zintegrowanym Systemie Zarządzania w oparciu o normy PN–EN ISO 14001, PN-EN ISO 9001  oraz normie PN- N-18001/OHSAS 18001. 

 

WYRÓŻNIENIA

Świadectwo Czystszej Produkcji

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. od lat jest wyróżniana przez  Kapitułę Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości za realizowaną działalność proekologiczną z zakresu zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i nadmiernemu zużywaniu zasobów jak również za prowadzoną działalność społeczną.

Elektrociepłownia otrzymuje rokrocznie Świadectwo Czystszej Produkcji i jest wpisana jako Laureat do Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
 

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE