Ekologia

Efekt Ekologiczny w wyniku zastąpienia kotłów węglowych kotłami olejowo - gazowymi.

Projektowane akty prawne Wspólnoty Europejskiej, a w szczególności projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontroli) z dnia 21 grudnia 2007, który wprowadza z dniem 1 stycznia 2016 roku ostrzejsze standardy emisji (SO2, NOx i pyłu) dla istniejących źródeł wytwórczych EC ZG tj. kotłów węglowych, zobligował nas do podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla. Po analizach podjęto  decyzję o zastąpieniu mocy wytwórczej realizowanej przez kotły węglowe, nowymi kotłami olejowo-gazowymi.

W wyniku zrealizowanej inwestycji EC Zielona Góra już dzisiaj spełniaja standardy emisyjne wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
 
Standardy emisyjne obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.: Blok Gazowo-Parowy

Spalanie gazu BGP
Standardy emisyjne obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.: Kotły Olejowo-Gazowe

Spalanie gazu i oleju KGO


HANDEL EMISJAMI
 

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, będąc uczestnikiem wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zobowiązana jest corocznie do potwierdzenia rocznej wielkości emisji dwutlenku węgla z instalacji w procesie weryfikacji emisji CO2. W 2014 roku emisja rzeczywista CO2 wyniosła 558 072 Mg. Raport roczny został zweryfikowany przez akredytowaną jednostkę, osiągając pozytywny wynik weryfikacji.

 

 

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.