Ochrona środowiska

Stan formalno-prawny Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. w zakresie ochrony środowiska regulują następujące pozwolenia:

W ZAKRESIE ODDZIAŁYWAŃ ŚRODOWISKOWYCH (POWIETRZE, WODA, ŚCIEKI, HAŁAS, ODPADY, PROMIENIOWANIE PÓL MAGNETYCZNYCH):

- Spółka posiada Pozwolenie Zintegrowane w zakresie oddziaływań środowiskowych (powietrze, woda, ścieki, hałas, odpady, promieniowanie pól magnetycznych) wydane przez Marszałka Województwa Lubuskiego 6 lutego 2012 r. (decyzja została wydana na okres 10 lat).
 
Posiada wydaną przez Marszałka Województwa Lubuskiego 31 maja 2012 r. Decyzję na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przesyłu, dystrybucji oraz produkcji ciepła w lokalnych kotłowniach (gazowych) na terenie miasta i gminy Zielona Góra z uwzględnieniem zezwolenia na transport odpadów.

Posiada Decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Lubuskiego na udział we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
21 grudnia 2012 r. otrzymała decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Lubuskiego zatwierdzającą nowy Plan monitorowania emisji gazów cieplarnianych na lata 2013-2020. 
 
Spółka wywiązuje się z obowiązku złożenia sprawozdań do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń tzw. PRTR (Polution Release and Transfer Register) oraz do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w Krajowym Ośrodku Bilansowania  i Zarządzania Emisjami.


DOPUSZCZALNE STANDARDY EMISJI SPALIN

EC ZG spełnia dopuszczalne standardy emisji SO2, NOx i pyłu.
 

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku realizacji przez EC ZG projektów inwestycyjnych prowadzonych w latach 2004 - 2012

redukcja emisji zanieczyszczeń
 


Minimalizowanie oddziaływania EC ZG na środowisko naturalne  

Produkowanie energii elektrycznej i ciepło w kogeneracji.
Wykorzystywanie do produkcji energii niskoemisyjnych paliw - gazu lub oleju opałowego.
Wdrażanie nowoczesnych technologii, tj. blok gazowo – parowy, kotły gazowo – olejowe, które spełniają wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).
Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, segregowanie i przekazywanie ich do dalszego wykorzystania w procesie recyklingu.
 
Ograniczenie zużycia wody i wytwarzania ścieków,  ograniczenie ilości stosowanych środków chemicznych i zwiększenie bezpieczeństwa obsługi  w związku z modernizacją stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody
 
Stosowanie zamkniętego obiegu wody chłodzącej w chłodniach wentylatorowych.
Ograniczenia przedostawania się zanieczyszczeń wraz ze ściekami do kanalizacji miejskiej poprzez stosowanie  separatorów oleju.
 
Stosowanie technologii  rur preizolowanych przy wymianie rurociągów ciepłowniczych.
 
Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników. Co roku organizowany jest Dzień Bioróżnorodności, podczas którego pracownicy poprzez spotkania z przyrodnikami mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na tematy związane z różnorodnością i ochroną przyrody. W lokalnym wydaniu Wspólnej Energii prowadzony jest konkurs 3xE  z nagrodami, m.in. w zakresie zagadnień ekologicznych.


 

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.