10.06.2010

Informacje ogólne

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Działa przede wszystkim na podstawie przepisów Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła prowadzi na podstawie koncesji udzielonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
więcej
17.06.2010

Historia

Elektrociepłownia została uruchomiona w 1974 r. Rosnące zapotrzebowanie na ciepło spowodowane dynamicznym rozwojem miasta w tym okresie zrodziło potrzebę budowy dużego, centralnego źródła ciepła. Przemawiały też za tym wymogi ochrony środowiska, ponieważ kilkadziesiąt małych ciepłowni emitowało stanowczo za dużo zanieczyszczeń.
więcej
12.08.2014

Zintegrowany System Zarządzania

Funkcjonowanie firmy w warunkach wolnorynkowych, dążenie do spełnienia oczekiwań klientów i innych zainteresowanych stron sprawia, że bardzo ważne są wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
więcej
31.05.2016

Akcjonariat

Od 10 sierpnia 1993 r. Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. funkcjonowała jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. 7 września 2001 r. Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało Zespołowi Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. oraz Dalkii Termika S.A. 45 % akcji EC "Zielona Góra" (serii A). Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych pracownicy Spółki otrzymali nieodpłatnie 15 % akcji EC ZG.
więcej
25.06.2014

Władze

więcej
04.01.2017

Schemat organizacyjny

więcej
20.06.2013

Raport roczny

więcej
10.06.2010

Certyfikaty

więcej
18.02.2016

Dofinansowanie Inwestycji

W dniu 9 września 2011 r. Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze". Dofinansowanie w kwocie 36 223,4 tys. PLN będzie wsparciem dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX - Działanie 9.2. "„Efektywna dystrybucja energii”. Środki finansowe na dotację pochodzą z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Umowa został aneksowana w dniu 31 października 2014 r. z uwagi na powstałe na projekcie oszczędności na organizowanych w latach 2009-2013 przetargach na roboty budowlane. Aneks zwiększył zakres inwestycji o kolejne zadania, oraz wydłużył okres realizacji inwestycji do końca listopada 2015 r. Kolejny Aneks z grudnia 2015 r. przedłużył okres zakończenia projektu na 31 grudnia 2015 r. Realizację projektu podzielono na 18 zadań.
więcej
13.04.2016

Ośrodek wypoczynkowy Krzeczków

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. zaprasza do ośrodka wypoczynkowego Krzeczków.
więcej

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.