Dofinansowanie Inwestycji

W dniu 9 września 2011 r. Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze". Dofinansowanie w kwocie 36 223,4 tys. PLN będzie wsparciem dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX - Działanie 9.2. "„Efektywna dystrybucja energii”. Środki finansowe na dotację pochodzą z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Umowa został aneksowana w dniu 31 października 2014 r. z uwagi na powstałe na projekcie oszczędności na organizowanych w latach 2009-2013 przetargach na roboty budowlane. Aneks zwiększył zakres inwestycji o kolejne zadania, oraz wydłużył okres realizacji inwestycji do końca listopada 2015 r. Kolejny Aneks z grudnia 2015 r. przedłużył okres zakończenia projektu na 31 grudnia 2015 r. Realizację projektu podzielono na 18 zadań.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zmodernizowane sieci ciepłownicze o łącznej długości 10 584 m. Wybuduje się także  1 674 m nowych sieci. Pozwoli to na optymalizację hydrauliczną układu magistralnego sieci ciepłowniczej. Możliwa będzie likwidacja nieefektywnych energetycznie starych ciepłociągów. Efektem końcowym po realizacji całości projektu będzie wyższa sprawność sieci ciepłowniczej i ograniczenie zużycia paliw w EC.


Realizowana inwestycja ma na celu obniżenie strat energii powstającej w procesie dystrybucji ciepła, co wpłynie na oszczędność energii pierwotnej. W związku z tym począwszy od 2016 roku nastąpi zmniejszenie emisji CO2  o 0,96 tys. ton rocznie, (emisja towarzysząca wytwarzaniu ciepła). Projekt bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia założonych celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i cechuje się ponadregionalnym oddziaływaniem. Planowane zmniejszenie rocznych strat ciepła na skutek realizacji Projektu wyniesie 54,56 TJ/rok, co odpowiada redukcji o ok. 70% w stosunku do aktualnych strat na modernizowanych odcinkach  sieci. Efektem dodatkowym niniejszego projektu jest optymalizacja procesu skojarzonej produkcji, który stanowi najlepsze rozwiązanie technologiczne dla terenów miejskich według polityki energetycznej UE i w konsekwencji polityk krajowej i lokalnej.


Przewidywany koszt przedsięwzięcia w latach 2009-2015, wynosić będzie ogółem 44 962,1 tys. PLN netto. Z powyższej kwoty wydatki kwalifikowane, które stanowiły podstawę do wyliczenia dotacji, wynosiły 42 627,6 tys.PLN (kwota dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowanych).


 

inwestycje.jpg
inwestycje1.jpg
inwestycje2.jpg

Linki

 • Unia Europejska Online - europa.eu.int
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
 • NFOŚiGW - www.nfosigw.gov.pl
 • Fundusze strukturalne - www.funduszestrukturalne.gov.pl
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwóju Regionalnego- www.zporr.gov.pl
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - www.konkurencyjnosc.gov.pl
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - www.konkurencyjnosc.gov.pl
 • Lubuski Regionalny Program Operacyjny - www.lrpo.lubuskie.pl


    
  "Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze z dostosowaniem do wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT)"
  Inwestycję rozpoczęto w kwietniu 2006r., a zakończono 31 marca 2008r. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 9038,7 tys. zł. W grudniu 2006 r. została podpisana z NFOŚiGW umowa o dofinansowaniu przedsięwzięcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - lata 2004-2006" - działanie 2.4 "Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska".

  Projekt sfinansowano w 50,3 % ze środków własnych EC ZG, a w 49,7% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Projekt był realizowany w czterech etapach przez Inwestora Zastępczego - Zielonogórską Energetykę Cieplną Sp. z o.o.
  I - budowa magistrali ciepłowniczej 2 x DN 400 o długości 1266 m od ul. Moniuszki do skrzyżowania Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Wrocławską - etap zakończono w październiku 2006r.,
  II - budowa magistrali ciepłowniczej 2 x DN 300 o długości 447 m od ul. Wrocławskiej do ul. Podgórnej wraz z niezbędną modernizacją przyłączy do Urzędu Marszałkowskiego i Palmiarni - etap zakończony również w październiku 2006r.
  III - kompleksowa realizacja ciepłociągu 2 x DN 250/200 zasilającego Osiedle "Morelowa" wraz z przyłączami do Galerii Handlowej Focus Park (była fabryka włókiennicza "Polska Wełna") - etap zakończono w grudniu 2007r.,
  IV - budowa węzła cieplnego o mocy 5,7 MW w obiekcie Focus Park - etap zakończono w marcu 2008r.  Wykonanie tego projektu przyczyniło się do:
   
 • poprawy bezpieczeństwa energetycznego dostaw ciepła sieciowego w mieście,
 • umożliwienia modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej, bez ograniczania dostaw w trakcie remontu,
 • stworzenia możliwości rozwoju sieci w rejonie Śródmieścia i Starego Rynku,
 • poprawy warunków hydraulicznych dostaw ciepła dla odbiorców,
 • ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza i poprawy jego jakości
Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 3144,3 tys. zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w kwocie 1347,4 tys. zł


Linki

"Budowa olejowo-gazowych kotłów wodnych w EC Zielona Góra z dostosowaniem do BAT". 

W dniu 30 lipca 2010r. Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu pt. "Budowa olejowo-gazowych kotłów wodnych w EC Zielona Góra z dostosowaniem do BAT". Dofinansowanie w kwocie 15 357,8 tys. PLN będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IV -Działanie 4.3. "Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)". Głównym celem projektu jest budowa nowych olejowo-gazowych kotłów wodnych w miejsce węglowych kotłów rusztowych, co umożliwi produkcję ciepła w oparciu o lepsze ekologicznie paliwa. W ramach wspomnianego projektu przewiduje się montaż na terenie elektrociepłowni 5 kotłów wodnych o mocy 32 MWt każdy, kotła parowego o mocy około 7 MWt, dwóch zbiorników magazynowych oleju oraz pompowni oleju składającej się z trzech pomp oraz stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.

Cel projektu jest zgodny z założeniami Działania 4.3, ponieważ wypełnia założenia dokumentu referencyjnego najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie produkcji energii. Realizacja projektu pozwoli na zachowanie zdolności produkcyjnych ciepła przy znacznym ograniczeniu wartości emisji określonych w posiadanym przez Spółkę pozwoleniu zintegrowanym. Będzie to wynikało z zastosowania najlepszych dostępnych technik.

Realizacja opisywanej inwestycji jest kontynuacją wieloletniego planu Spółki mającego na celu dostosowanie się do regulacji wspólnotowych i krajowych dotyczących ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz gospodarowania odpadami (w tym wypadku nastąpi eliminacja odpadów paleniskowych ze spalania węgla kamiennego).

Zrealizowany projekt pozwoli na zredukowanie szkodliwych substancji w środowisku w taki sposób, że poziom emisji zanieczyszczeń będzie niższy od dopuszczalnych, a zapewnienie trwałości projektu umożliwi utrzymanie niższych poziomów emisji w dłuższym okresie. Zgodnie z umową o dofinansowanie, realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia ładunków emisji w następujący sposób (w stosunku do średniego ładunku emisji z lat 2006-2008): • CO2 - 51 252 Mg/rok tj. o około 73,6%
 • SO2 - 271,71 Mg/rok tj. o około 94,8%
 • NOx - 100,75 Mg/rok tj. o około 89,5%

Nastąpi także redukcja wytwarzania odpadów paleniskowych (żużla i popiołu) w ilości 3 436 Mg/rok. W zakresie oszczędności energii nastąpi zmniejszenie jej zużycia o 32 089MWh/rok.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia w latach 2009-2012, wynosić będzie ogółem 55 906,8 tys. PLN netto. Z powyższej kwoty wydatki kwalifikowane, które stanowią podstawę do wyliczenia dotacji, stanowią wartość 51 192,7 tys. PLN (wydatki niekwalifikowane to kwota 4 714,1 tys..PLN ). Nakłady inwestycyjne zostaną poniesione w 72,5% ze środków własnych EC ZG, a pozostała część w wysokości 27,5% to środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wybudowanie kotłów zapewni spełnienie wysokich norm emisji spalin i po rocznej eksploatacji EC ZG będzie w stanie zaprezentować raport o osiągnięciu zakładanego efektu ekologicznego.

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.