Informacje ogólne

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Działa przede wszystkim na podstawie przepisów Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła prowadzi na podstawie koncesji udzielonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po uruchomieniu w 2004 r. bloku gazowo-parowego Elektrociepłownia z przedsiębiorstwa o profilu ciepłowniczym stała się firmą produkującą głównie energię elektryczną.

Od 1 kwietnia 2009 r., po połączeniu z Zielonogórską Energetyką Cieplną Sp. z o.o., EC ZG zajmuje się również dystrybucją i dostawą ciepła do odbiorców. Elektrociepłownia stanowi jedyne źródło pokrywające zapotrzebowanie na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dla miejskiego systemu ciepłowniczego Zielonej Góry.

Od 16 lutego 2012 r. Spółka należy do Grupy kapitałowej EDF w związku ze zwiększeniem przez EDF swojego udziału w spółkach, nad którymi do tej pory sprawował wspólnie z EnBW kontrolę, tj. w KOGENERACJI, Elektrowni Rybnik i EDF Polska CUW.  W KOGENERACJI zwiększył swój udział do 50% + 1 akcja.

W październiku 2012 r. uruchomiła nowoczesne kotły gazowo – olejowe  wybudowane w miejsce kotłów węglowych. Uruchomienie nowych kotłów pozwoliło  zaprzestać całkowicie spalania węgla.

W maju 2013 r. wyłączyła trwale z użytkowania urządzenia wytwórcze bloku węglowego  (turbozespoły parowe,  kotły parowe i  wodne, urządzenia towarzyszące: pompy zasilające, zbiorniki wody zasilającej, urządzenia nawęglania, odżużlania, itp.).

Energia elektryczna wytworzona w boku gazowo – parowym podlega obowiązkowi publicznej sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii S.A. na podstawie art. 49a ust.1 i ust.2 ustawy Prawo energetyczne. Natomiast pozostała część wyprodukowanej energii - w trybie art.49a ust.5 ustawy Prawo Energetyczne (wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji i zużyta na potrzeby własne) jest sprzedawana do EDF Polska.


Misja Spółki

Jesteśmy nowoczesnym i solidnym dostawcą energii elektrycznej i ciepła z Zielonej Góry. Spełniamy oczekiwania klientów i akcjonariuszy w oparciu o kompetencje i zaangażowanie pracowników działając w przyjaźni ze środowiskiem naturalnym.
 

  • Jesteśmy konkurencyjnym producentem ciepła i energii elektrycznej z Zielonej Góry, solidnym i godnym zaufania partnerem dla naszych klientów.
  • Posiadamy efektywną organizację wykorzystujemy nowoczesne techniki zarządzania, dzięki czemu osiągamy oczekiwany przez inwestora poziom rentowności.
  • Zarządzamy rynkiem ciepła sieciowego w Zielonej Górze, aktywnie poszukujemy możliwości jego rozwoju umacniając pozycję lidera.
  • Poza blokiem gazowo - parowym, będącym podstawowym urządzeniem wytwórczym, posiadamy inne nowoczesne źródła ciepła.
  • Utrzymujemy stabilną pozycję na rynku energii elektrycznej intensyfikując wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem.
  • Dążymy do poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Prowadzimy działania w poszanowaniu środowiska naturalnego.
  • Jesteśmy zespołem kompetentnych i zaangażowanych pracowników utożsamiających się z celami Spółki.
     

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040284. Kapitał zakładowy 13 853 150 zł (wpłacony w całości).
NIP: 929 000 69 02.
REGON: 970299278.

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.