Zintegrowany System Zarządzania

Funkcjonowanie firmy w warunkach wolnorynkowych, dążenie do spełnienia oczekiwań klientów i innych zainteresowanych stron sprawia, że bardzo ważne są wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Warunkiem zapewnienia wysokiej jakości, skutecznej dbałości o środowisko oraz ograniczenia zagrożeń w zakresie bhp są odpowiednio zaprojektowane i efektywnie wdrożone systemy zarządzania. 
Wdrożony w EC ZG Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) ma na celu wspomaganie Spółki w zapobieganiu i zarządzaniu ryzykiem związanym z jakością, ochroną środowiska i bhp. System działa w oparciu o wymagania zawarte  w międzynarodowych normach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz normie PN - N - 18001:2004/OHSAS 18001:2007.

KSIĘGA ZSZ

Księga jest uporządkowanym opisem Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W Księdze przywołano wymagane dokumenty systemowe i inne wytyczne obowiązujące w EC ZG, które mają wpływ na jakość, bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę środowiska, a także na współpracę z Klientami oraz kontrahentami.

W szczególności w księdze wskazano:

 

 • Procesy zidentyfikowane i określone w ZSZ,
 • Kluczowe elementy dokumentacji
 • Dokumentację związaną.

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. jest Spółką wchodząca w skład Grupy EDF Polska, tak jak inne Spółki Grupy w zakresie wypełniania wymagań normy PN-EN-ISO 14001:2004 Zarządzanie środowiskowe współpracuje z Dyrekcją EDF International et Gaz (DIG). Wdrożony system w zakresie zarządzania środowiskowego jest zintegrowany z systemem Grupy EDF poprzez określone wymagania w procedurze "Certyfikacja ISO 14 001 Procedura Interfejsów Pomiędzy DIG a Spółkami Zaliczanymi do tej Dyrekcji". Dokument został wydany przez EDF International et Gaz (DIG). Dotyczy on połączeń (interfejsu) i określa zasady współpracy pomiędzy Dyrekcją DIG a Spółkami Grupy EDF Polska.

 

DOKUMENTACJA ZSZ
Zintegrowany System Zarządzania jest opisany w niżej podanych dokumentach określających uprawnienia, odpowiedzialność i zadania umożliwiające realizację poszczególnych procesów:

 

 • Polityka ZSZ,
 • Cele ZSZ dotyczące jakości, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bhp,
 • Księga ZSZ,
 • Mapa i karty procesów zidentyfikowanych i określonych w ZSZ,
 • Procedury i instrukcje systemowe,
 • Regulaminy obowiązujące w EC ZG,
 • Inne dokumenty jakościowe, środowiskowe i bhp (przywołane w dokumentacji ZSZ),
 • Zapisy.

Dokumentacja systemowa jest utrzymywana, nadzorowana i udostępniania użytkownikom w wersji elektronicznej. Zasady nadzoru nad dokumentacją zostały określone w procedurze PS-08 Nadzór nad dokumentami i zapisami, danymi.

 

 ZAKRES SYSTEMU
Zintegrowany system zarządzania dotyczy całego przedsiębiorstwa - zakładu Elektrociepłowni Zielona Góra zlokalizowanej przy ulicy Zjednoczenia 103.
- wytwarzanie i obrót energią elektryczną i cieplną, dystrybucja ciepła oraz związane z nimi procesy pomocnicze.
Systemem nie jest objęty Ośrodek Wypoczynkowy Krzeczków, jednocześnie obiekt ten nadzorowany jest w zakresie zgodności prawnej.

 

ZASTOSOWANE WYŁĄCZENIA
W ZSZ EC ZG zostały wyłączone (zgodnie z zapisami ISO 9001:2008, rodz. 1.2) wymagania normy ISO 9001:2008 - 7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi. Procesy realizowane przez EC ZG są w pełni kontrolowane, nadzorowane i monitorowane i nie występują sytuacje, w których ich wyników nie można zweryfikować. W szczególności dotyczy to działań związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej i ciepła. Wszystkie etapy realizacji produkcji i dostawy są w precyzyjny sposób monitorowane.POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY GRUPY EDF W POLSCE

Zarząd EC ZG w dniu 24.07.2014 r. przyjął do stosowania zaktualizowaną Politykę Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EC ZG.
Polityka ZSZ EC ZG została zaktualizowana z powodu zmiany Polityki korporacyjnej BHP EDF Polska S.A., która została w dniu 09.07.2014 r. przyjęta przez Zarząd EDF Polska S.A.

 

Polityka Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EC ZG Polityka BHP EDF Polska S.A.

 

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.