Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. utrzymuje wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który funkcjonuje w oparciu o wymagania norm:

 

 • PN-EN ISO 9001      Systemy zarzadzania jakością.
 • PN-EN ISO 14001    Systemy Zarządzania Środowiskowego.
 • PN-ISO 45001          Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.


Kolejnym „kamieniem milowym” dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. będzie certyfikacja w 2022 roku na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2017 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji). Otrzymanie certyfikatu będzie bardzo ważnym dowodem na spełnienie wymagań Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Przyjęcie powyższych standardów w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. pozwala Zarządowi, Dyrekcji i kierownictwu skuteczniej spełniać wymagania przepisów prawnych i innych, planować, realizować oraz doskonalić procesy i pracę w organizacji.

Zgodnie z wymaganiami w/w norm ustanowione są i przyjęte w EC ZG Deklaracje Zarządu Spółki:
 

 • w sprawie Polityki jakości Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • w sprawie Polityki środowiskowej Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • w sprawie Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • w sprawie Polityki bezpieczeństwa informacji Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • w sprawie Polityki cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych OT Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.


Deklaracje zostały ustanowione z uwzględnieniem wymagań i zasad korporacyjnych, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, w tym w szczególności pracowników EC ZG. Zostały one zakomunikowane wszystkim pracownikom EC ZG oraz innym osobom pracującym w imieniu i na rzecz EC ZG.
 

Nadzór nad ZSZ w EC ZG sprawuje Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który jest zobowiązany do jego monitorowania oraz doskonalenia.

 

Deklaracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Deklaracja Środowiskowa
pdf new.jpg Deklaracja Jakości                     

Deklaracja Bezpieczeństwa Informacji

Deklaracja Cyberbezpieczeństwa OT

 

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. obejmuje wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną oraz lokalizacje EC ZG, jak niżej:

Zakres fizyczny systemu:
 

 1. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra
   
 2. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., ul. Chemiczna 7, 65-713 Zielona Góra
   
 3. sieci ciepłownicze, węzły ciepłownicze oraz kotłownie lokalne rozlokowane na terenie Zielonej Góry nadzorowanych i eksploatowanych przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A. zgodnie z następującymi dokumentami:
   
 • Programem pracy sieci cieplnej,
   
 • Analizą pracy sieci cieplnej,
   
 • Mapą cyfrową systemu ciepłowniczego,
   
 • Bazą informatyczną systemu ciepłowniczego GRANIT THERMAL,
   
 • Instrukcjami eksploatacji sieci i węzłów cieplnych.

   
 1. linia energetyczna wysokiego napięcia wyprowadzająca wyprodukowaną energię elektryczną do Krajowego Systemu Energetycznego (KSE) przez Stację Energetyczną Leśniów zgodnie z następującymi dokumentami:
   
 • Instrukcją Współdziałania Służb Dyspozytorskich i Ruchowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – ENEA Operator Sp. z o.o. – Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. w Stacji 220/110 kV Leśniów,
   
 • Mapą przebiegu linii 220kV ECZG-GSZ Leśniów.
   

 

Zakres systemu:

Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła.

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE