Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. utrzymuje wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który funkcjonuje w oparciu o wymagania norm:
 

 • PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakością.
   
 • PN-EN ISO 14001 Systemy Zarządzania Środowiskowego.
   
 • PN-N 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
   
 • OHSAS 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
   

Przyjęcie powyższych standardów w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. pozwala Zarządowi, Dyrekcji i kierownictwu skuteczniej spełniać wymagania przepisów prawnych i innych, planować, realizować oraz doskonalić procesy i pracę w organizacji.

Zgodnie z wymaganiami w/w norm została ustanowiona i udokumentowana w EC ZG Polityka Jakości, Środowiskowa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uwzględnia ona wymagania i zasady korporacyjne, potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron, w tym w szczególności pracowników EC ZG.

Polityka Jakości, Środowiskowa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.  została zakomunikowana wszystkim pracownikom EC ZG oraz innym osobom pracującym w imieniu i na rzecz EC ZG.

Nadzór nad ZSZ w EC ZG sprawuje Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który jest zobowiązany do jego monitorowania oraz doskonalenia.
 

pdf new.jpg Polityka Jakości, Środowiskowa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.                        

 

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.